Thực thi dân quyền

Nâng cao dân trí - Chân hưng dân khí

Cải thiện dân sinh-Xây dựng dân chủ

Chủ nghĩa Marx sau Polanyi là Chủ nghĩa Marx xã hội học hay chủ nghĩa Marx toàn cầu do M. Burawoy, nhà Marxist Mỹ phát triển vào đầu các năm 2000. Tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới người ta chán nói đến chủ nghĩa Marx do đã bị nhiễm loại chủ nghĩa […]

Đọc thêm

Lời mở đầu: Bài này giới thiệu tóm tắt Thuyết Hiện đại hóa Mới và đối chiếu nó với vài tư tưởng Phan Châu Trinh. Một mặt, chúng ta hết sức ngạc nhiên thấy phần cốt lõi của lý thuyết hiện đại hóa mới (do Christian Wetzel đúc kết, 2013) phản ánh khá trung thực […]

Đọc thêm